Phiên bản mới nhất

PPA cho Ubuntu

Bạn có thể tải phiên bản mới nhất của Clementine cho Ubuntu từ kho PPA chính thức:

sudo add-apt-repository ppa:me-davidsansome/clementine
sudo apt-get update
sudo apt-get install clementine

Các gói phụ thuộc với Ubuntu Precise (12.04)

Các phiên bản mới của Clementine cần GStreamer 1.0, tuy nhiên GStreamer 1.0 không có trên Ubuntu 12.04. Nếu có lỗi khi cài Clementine, bạn hãy thêm PPA của GStreamer:

sudo add-apt-repository ppa:gstreamer-developers/ppa

Tải về khác

Clementine Remote trên Android

Các gói không chính thức

Nếu bạn không thấy bản phân phối của mình được liệt kê ở trên thì người khác có thể tạo các gói không chính thức cho bạn.

Biên dịch từ mã nguồn

Dễ dàng biên dịch Clementine từ mã nguồn trên Linux. Tải gói mã nguồn từ danh sách trên và nhập vào cửa sổ dòng lệnh:

cd bin
cmake ..
make
sudo make install

Các gói đang được phát triển

Việc phát triển Clementine diễn ra tại kho git. Kiểm tra mã nguồn bằng cách chạy:

git clone https://github.com/clementine-player/Clementine.git clementine-player

Nếu bạn không muốn tự biên dịch các phiên bản phát triển, hãy thử một trong các gói được biên dịch thường xuyên:

Ubuntu PPA cho các gói đang được phát triển:

sudo add-apt-repository ppa:me-davidsansome/clementine-dev
sudo apt-get update
sudo apt-get install clementine

Phiên bản cũ


Notes

Raspberry Pi is a trademark of the Raspberry Pi Foundation