Chính sách về quyền riêng tư
Clementine và các nhà phát triển không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân dưới mọi hình thức. Các dữ liệu như thống kê dịch vụ web được thu thập ở dạng ẩn danh. Các thông tin khác như tên người dùng, mật khẩu và khóa xác thực dùng cho các dịch vụ trực tuyến không được chuyển cho Clementine.